Användarvillkor

Allmänna villkor – Social Media Recruiting

1. Avtal och omfattning

1.1 Detta avtal (”Avtalet”) gäller för tillhandahållandet av tjänster från Jobtip AB, 559033-2648, (”Jobtip”) till kund (”Kunden”). De tjänster som omfattas av Avtalet (”Tjänsterna”) framgår av Jobtips orderbekräftelse (”Orderbekräftelsen”). Avtalet gäller även för tillkommande tjänster om inte annat särskilt anges.

1.2 Genom att använda Jobtips tjänster bekräftar Kunden att Avtalet gäller, även om Kunden inte undertecknat Avtalet skriftligen. Avtalet gäller före och ersätter samtliga eventuella tidigare muntliga eller skriftliga förhandlingar och överenskommelser. Förekommer avvikande villkor muntligen eller på någon annan handling ska Avtalet gälla före dessa, med undantag för av Jobtip uttryckligen godkända avvikelser i Orderbekräftelsen.

2. Tjänsterna

2.1. Avtalet ger Kunden rätt att använda Tjänsterna endast i enlighet med detta Avtal.

2.2. Jobtip utvecklar ständigt Tjänsterna och förbehåller sig rätten att under löpande avtalsperiod göra mindre förändringar av den tjänst/de tjänster som Jobtip tillhandahåller Kunden.

3. Personuppgifter

3.1 Kunden är medveten om och samtycker till att personuppgifter hänförliga till Kunden, dess Användare samt de personuppgifter som användare anger i tjänsten behandlas och lagras hos Jobtip i enlighet med separat personuppgiftsbiträdesavtal.

3.2 Kunden är personuppgiftsansvarig i dataskyddsförordningens (GDPR) mening och Jobtip agerar som personuppgiftsbiträde och utför vissa tjänster, inklusive databehandling, enligt instruktioner från och på uppgift av Kunden.

4. Rättigheter

4.1 Tjänsterna och alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken, patent eller patenterbara uppfinningar, databasrättigheter och alla andra rättigheter, inklusive företagshemligheter (”Immateriella Rättigheter”), i eller till Tjänsterna är Jobtips egendom. Detta Avtal innebär ingen överlåtelse av någon Immateriell Rättighet över huvud taget.

4.2 Kunden erhåller genom detta avtal enbart rätten att använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Kunden erhåller inga som helst övriga rättigheter till Jobtips eller Jobtips licensgivares Immateriella Rättigheter.

4.3 Jobtip upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att under avtalstiden använda Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor.

4.4 Kunden behåller rättigheter till det material som Kunden laddar upp eller på annat sätt överförs till tjänsten, och Jobtip använder enbart materialet på sånt sätt som krävs för att fullgöra tjänsteleveransen.

4.5 Kunden är medveten om och godkänner att Jobtip kan komma att använda Kundens varumärke till text och bild i Tjänsten.

4.6 I de fall där Jobtip använder köpande parts sociala mediekonto används administratörsbehörigheten endast på sånt sätt som krävs för att fullgöra tjänsteleveransen.

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Jobtips målsättning är att alltid tillhandahålla högkvalitativ information. På grund av Tjänsternas natur tillhandahålls Tjänsterna utan garanti på tillsättning eller specifikt antal ansökningar, vare sig uttryckligen eller underförstådd.

5.2 Ingen av parterna svarar gentemot den andre för utebliven vinst eller förtjänst, annan indirekt förlust eller följdförlust, förlust av affärer eller goodwill. Inte heller har part något ansvar gentemot den andre för förlust av förväntad besparing, ökning av osäker fordran eller misslyckade försök att minska osäker fordran. Kunden åtar sig dock att hålla Jobtip och Jobtips koncernbolag skadeslösa utan någon begränsning av ansvar från förlust, kostnad, skada, fordran eller krav från tredje part eller som ålagts eller drabbat Jobtip eller Jobtips koncernbolag på grund av att Kunden använt Tjänsterna eller behandlat personuppgifter som erhållits via Tjänsterna i strid med Avtalet eller gällande lag.

5.3. För det fall det föreligger grund för Jobtip att utge skadestånd till Kunden ska Jobtips skadeståndsansvar vara begränsat till motsvarande värde av vad Kunden betalat till Jobtip för Tjänsterna under de tolv föregående månaderna innan skadeståndsskyldigheten uppstod.

5.4. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, krig eller krigsfara, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av händelse utanför parts kontroll.

5.5 Jobtip ansvarar vare sig för direkta skador eller indirekta skador (som t.ex. produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan förlust) med anledning av bristande tillgänglighet, funktion eller fel i innehållet i Tjänsten.

6. Sekretess

6.1. Part åtar sig att inte avslöja konfidentiell information om motparten rörande affärer, verksamheter, kunder, klienter eller leverantörer förutom när så är tillåtet enligt punkt 6.2.

6.2. Part har tillåtelse att avslöja konfidentiell information:
till sina anställda, representanter och rådgivare som har behov av informationen för att kunna utföra parts åtagande enligt Avtalet. Part ska se till att mottagare av informationen följer åtagandena i avtalet.

6.3. Part ska endast använda motpartens konfidentiella information för att uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.

7. Betalning

7.1. Avtalad avgift ska erläggas vid beställningstillfället mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat särskilt har avtalats. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

7.2. Vid försenad betalning uttas årlig dröjsmålsränta på fakturabeloppet med gällande referensränta plus åtta (8) procent från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse uttas påminnelseavgift.

7.3. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har sänts har Jobtip rätt att överlämna fakturan för inkassoåtgärder samt stänga av Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Vid sådan avstängning av Tjänsterna befrias ej Kunden från sitt betalningsansvar i enlighet med Avtalet.

7.4. I Avtalet angivna volymer avser tillgång under angiven period. Eventuell kvarvarande volym vid periodens slut medföljer ej till nästa period och ger inte Kunden rätt till återbetalning eller annan nedsättning av priset.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1. Avtalet är gällande enligt start- och slutdatum som framgår av Orderbekräftelsen. Avtalet upphör vid angivet slutdatum utan föregående uppsägning.

8.2. Om Kunden ej iakttar avtalsvillkoren, ställer in betalningarna, upptar förhandlingar med borgenär om ackord eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, upphör att existera eller på något sätt missbrukar Tjänsterna äger Jobtip rätt att med omedelbar verkan stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna och säga upp Avtalet utan föregående uppsägningstid, utan rätt för Kunden att återfå någon del av den avgift som betalats för återstående avtalsperiod.

9. Förtida upphörande

9.1 Part har rätt att säga upp tjänsten till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt brott mot dessa allmänna villkor eller vad som i övrigt har avtalats. Av Kunden betalade avgifter återbetalas inte vid uppsägning från Jobtips sida med stöd av denna punkt.

9.2 I de fall Jobtip använder köpande parts sociala mediekonto för att leverera tjänsten har kund rätt att återkalla administratörsbehörigheten under avtalsperioden om beslutet meddelas skriftligt. Avtalet i övrigt påverkas inte av återkallelse av själva administratörsbehörigheten. 

10. Överlåtelse av avtalet

10.1 Kunden har enbart rätt att överlåta Avtalet till annan om detta överenskommits skriftligen mellan Kunden och Jobtip såvida inte annat framgår nedan.

10.2 Jobtip äger rätt att överlåta Avtalet till företag inom koncern eller företagsgrupp, i vilken Jobtip tillhör eller komma att tillhöra.

11. Support

11.1 Support för Tjänsten tillhandahålls under kontorstid, 8 – 17 på vardagar.

12. Tillgänglighet och förändringar

12.1. Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar. Jobtip kan dock inte garantera att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under nämnda tid och har alltid rätt åtgärda brist i Tjänsten innan avtalsbrott föreligger. Jobtip har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider etc. och har alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis underhåll.

12.2. Jobtip har rätt att från tid till annan ändra Avtalet om så måste ske på grund av nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller på grund av myndighets åtgärd eller underlåtenhet genom meddelande till Kunden med angivande av när sådana ändringar träder i kraft, dock tidigast 30 dagar från sådant meddelande.

12.3 Meddelanden med anledning av detta avtal, samt allmän information och nyhetsbrev skickas till Kunden via e-post.

13. Tvist

13.1. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag och tvist prövas i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som exklusivt forum i första instans.

13.2. Om olika språkversioner av villkor och avtal åberopas ska den svenska versionen ha företräde framför översättningar.

14. Ikraftträdande

14.1. Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter alla tidigare villkor för användande för Tjänsten.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser